logo-mini
手表拍摄手表摄影男表摄影机械表摄影产品摄影产品拍摄上海产品摄影上海产品拍摄商业摄影上海商业摄影3

【拍摄】产品拍摄手表摄影-尼尚Nesun 机械表拍摄

相机:富士GX680中画幅系统

镜头:富士GXM210镜头

数码后背:LEAF 22

电脑软件:LEAF原厂拍摄软件

拍摄地点:光铎摄影1号影棚

光铎商业摄影 www.lightccp.cn

【拍摄】产品拍摄手表摄影-尼尚Nesun 机械表拍摄

手表拍摄手表摄影男表摄影机械表摄影产品摄影产品拍摄上海产品摄影上海产品拍摄商业摄影上海商业摄影2
手表拍摄手表摄影男表摄影机械表摄影产品摄影产品拍摄上海产品摄影上海产品拍摄商业摄影上海商业摄影
手表拍摄手表摄影男表摄影机械表摄影产品摄影产品拍摄上海产品摄影上海产品拍摄商业摄影上海商业摄影1评论已经关闭